BIZ (Bedrijveninvesteringszone)

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een regeling waarmee álle ondernemers en/of vastgoedeigenaren in een gebied gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Dat maakt de BIZ tot één van de krachtigste instrumenten om het lokale ondernemings- klimaat positief te beïnvloeden.

Wat betekent een BIZ voor een winkelgebied of bedrijventerrein?
Een BIZ bevordert het ondernemingsklimaat! Doordat iedereen financieel bijdraagt, blijven de kosten per ondernemer laag, verdwijnen de free riders en is er meer budget voor een langere periode (maximaal vijf jaar) waardoor de slagkracht en de continuïteit toenemen. Een BIZ leidt in veel gevallen tot meer betrokkenheid en samenwerking in het gebied. Bovendien zijn collectieve investeringen vaak goedkoper en effectiever.

Hoe worden de grenzen van een BIZ gebied bepaald en wie betalen er mee?
Een BIZ-gebied moet een logische geografische eenheid vormen, waarbij ‘de grenzen’ bepalen wie wel meebetaalt en wie niet. Het kan van belang zijn voor de draagvlakmeting of een grote voor- of tegenstander wel of niet binnen de grenzen valt. Iedere gebruiker in dit gebied van een niet-woning waarin commerciële activiteiten plaatsvinden, betaalt de BIZ-bijdrage. Iedereen betaalt dus mee. Op 1 januari van ieder jaar wordt geijkt wie bijdrageplichtig is en dus een rekening ontvangt. De eigenaar en/of gebruiker op dat moment is en blijft verantwoordelijk voor het betalen van het gehele jaarbedrag. Privaatrechtelijk kunnen er tussen een oude en nieuwe eigenaar en/of gebruiker gedurende het jaar afspraken gemaakt worden over de betaling.

Waarvoor mag het BIZ geld gebruikt worden?
Wel: Aan projecten rondom de thema’s schoon, heel, veilig en promotie (de plannen worden hierop getoetst door de gemeente). Niet: Aan beveiliging van individuele bedrijven, maar wel in de fysieke ruimte. Bij promotie kun je denken aan het behouden van bestaande en het aantrekken van nieuwe klanten. De controle op de uitgaven ligt bij de ondernemers binnen de BIZ.

Een vast bedrag of gedifferentieerde tarieven?
In veel gemeentes kun je differentiëren op basis van de WOZ waarde (drie waardeklassen per gebied) maar niet naar branche of aantal vierkante meters (dit is eigenlijk verdisconteerd in de WOZ-waarde). Een BIZ gebaseerd op WOZ-waardes is bewerkelijker dan het hanteren van een vast bedrag. Differentiëren maakt het moeilijker om tot meerderheden te komen, maar geeft wel de mogelijkheid meer recht te doen aan verschillen tussen bedrijven in het gebied, zoals functie, grootte, ligging, enzovoorts. In de BIZ-gebieden die deel uitmaakten van de experimentenwet werd er om praktische redenen voor een vast bedrag gekozen. Het bedrag ligt vast voor de gehele doorlooptijd van de BIZ, tenzij wordt gekozen voor heffing op basis van een percentage van de WOZ-waarde. In het laatste geval wordt ieder jaar opnieuw op 1 januari de heffing vastgesteld.

Welk bedrag dragen ondernemers bij aan de BIZ?
Het bedrag bepalen de ondernemers zelf in een plan. In huidige BIZ-en in Amsterdam ligt het tarief tussen € 150 en € 400 per jaar. Het hoogste bedrag dat in Nederland wordt betaald is € 5.000 euro per jaar. Tip: Blijf bij het vaststellen van de bijdrage dicht bij de huidige contributie (ondernemersvereniging).

Mag een BIZ btw aftrekken?
Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Wanneer een BIZ vereniging of stichting handelt als btw ondernemer kan de door leveranciers in rekening gebrachte btw afgetrokken worden. Wanneer de BIZ niet handelt als btw ondernemer (t.a.v. gemeente of derden) kan de btw worden afgetrokken onder de voorwaarden die gelden voor ondernemersverenigingen. U kunt hierover afspraken vastleggen met uw belastingadviseur.

Welke panden worden opgenomen in een BIZ?
Uitsluitend objecten met de classificatie ‘niet-woning’. Daarnaast kunt u aanduiden welke objecten of groepen worden uitgesloten. Het heeft de voorkeur om in de verordening alleen de soorten objecten te noemen die in aanmerking komen voor de aanslag vanuit de BIZ. Uitsplitsen naar branche kan niet, wel naar typering (bv. museum, nutsfuncties). Bij het opstellen van de BIZ wordt aangegeven of de bovenliggende etages worden meegenomen. Ook hier is de classificatie ‘woningen’ uitgesloten en het advies is de functies te noemen die wel meebetalen aan de BIZ.

Hoe worden bedrijfsverzamelgebouwen aangeslagen?
Dit is afhankelijk van de opname van de units in de WOZ administratie. Bij bedrijfsruimtes met eigen voorzieningen (bv. eigen toilet) is iedere ruimte een zelfstandig WOZ object en wordt apart aangeslagen. Bij bedrijfsruimtes met gemeenschappelijke voorzieningen wordt het gehele bedrijfsverzamelgebouw als één WOZ object gezien.

Kunnen er meerdere BIZen in één gebied worden opgericht?
Ja, afhankelijk van de situatie kan dit voordelig zijn of juist niet. Ondernemers en eigenaren kunnen bijvoorbeeld een aparte BIZ opzetten.

Hoe bepaal je de heffing en stel je een begroting op wanneer er wordt gedifferentieerd op basis van de WOZ-waarde?
De individuele WOZ-waardes mogen niet worden verstrekt door de belastingdienst, maar zij kan wel de som van de WOZ-waarden geven. In eerste instantie op basis van de conceptlijst. Dit is natuurlijk maar een indicatie, want er kunnen nog objecten bijkomen of afvallen en de WOZ-waardes worden elk jaar opnieuw bepaald en kunnen dus jaarlijks stijgen of dalen. Het is ook mogelijk om voor de volledige ‘levensduur’ van de BIZ (max. 5 jaar) van dezelfde WOZ-waarde uit te gaan, zodat elke ondernemer of eigenaar al exact weet wat men elk jaar moet bijdragen.

Wat zijn de voorwaarden voor een draagvlakmeting?
Op basis van een vast bedrag per gebruiker: meer dan 50% van de stemgerechtigden heeft gestemd en twee derde daarvan heeft voor gestemd. Of een bedrag gerelateerd aan de WOZ waarde: meer dan 50% van de stemgerechtigden heeft gestemd en twee derde heeft voor gestemd. De voorstemmers moeten dan meer WOZ waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Wie mag stemmen?
Dit verschilt per bedrijf. Een stembiljet kan in overleg naar een filiaal of hoofdkantoor worden gezonden. Wie er stemt wordt binnen het bedrijf uitgemaakt.

Voor meer info kijk op de website van Stad & Co