Op het Boxtelse industrieterrein is een goede mix van bedrijven aanwezig en dat is van essentieel belang voor zowel de werknemer als werkgever. Door deze mix hoeven we niet massaal op zoek naar dezelfde mensen en is er werkgelegenheid op alle niveaus. Een veel betere afspiegeling van het aanbod kun je niet wensen. De afstand tussen werknemer en werknemer is hierdoor klein en de lokale betrokkenheid groot. Dat betekent niet dat er geen mensen van buiten Boxtel aan het werk zijn, vakspecialisten, zelfstandige dienstverleners en toeleveranciers zijn actief betrokken bij onze lokale industrie. Ook vele lokale ondernemers/winkeliers zijn in meer of minder mate afhankelijk van onze eigen industrie.

Op ruim 300 HA bieden we directe werkgelegenheid aan 8.500 mensen en dat aantal neemt sterk toe door de groeiende economie en door de oplevering van de laatste nieuwe bedrijfsgebouwen. Alle beschikbare ruimte is nu optimaal in gebruik genomen en ook oude panden zijn de laatste jaren gerenoveerd of vervangen. Boxtel mag trots zijn op deze revitalisatie die zonder subsidies werd gerealiseerd en waar menig industrieterrein jaloers op is. Dit is allemaal tot stand gekomen dankzij marktwerking en de ondernemingsdrang en niet vanwege gemeentelijke of provinciale ambities. Niemand verwacht hiervoor een compliment te ontvangen, want voor een ondernemer zit het nu eenmaal in de genen om kansen te zien en te benutten. Dat lijkt vanaf de zijlijn allemaal heel opportuun, maar de daarbij behorende risico’s zijn vaak niet gering. Er is dus heel veel geïnvesteerd in Boxtel door het bedrijfsleven. Persoonlijk heb ik dan ook diep respect voor diegene die op eigen rekening en risico dergelijke keuzes durven maken. Dat is zeker een compliment waard, wat mij betreft.

Stuk voor stuk, mooie bedrijven die een goede sfeer uitstralen en die gezamenlijk Boxtel op de kaart aan het zetten zijn door op al die verschillende vakgebieden wel successen te boeken. Opvallend veel Boxtelse bedrijven scoren goed als het gaat om nationale of zelfs internationale waardering op hun vakgebied. Ook de medewerkers zijn trots om voor die bedrijven te mogen werken want het zijn successen die je samen hebt bereikt. De sfeer is goed en ongedwongen, mede door het grote aanbod aan arbeidsplaatsen. Ook bij ons gemeentebestuur lijkt het ondernemersbloed in de aderen te zijn gaan stromen, echter precies de tegengestelde richting op, zo lijkt het wel.

Biomassaplein/Greentec(h)?  Het hele plan bestaat slechts als gedachtegang, een op papier uitgewerkt ondernemersplan ontbreekt. Er zijn wel schetsen gemaakt, maar die mogen we niet serieus nemen. De financiering is gebaseerd op het gratis gebruik van industriegrond en de hoop op aanspraak van subsidiepotjes. Er zijn al medewerkers aangesteld die niet kunnen uitleggen wat de werkzaamheden behelzen. Men kan dus ook niet aangeven hoeveel arbeidsplaatsen, verkeersbewegingen, binnen welk tijdsbestek “Greentech” gerealiseerd moet worden. Maar men weet dan weer wél dat ze er 10 HA duurzaam verworven industrieterrein voor nodig hebben. Er blijkt dus helemaal geen visie of businessplan nodig om het Boxtelse bedrijfsleven de laatste groeikansen voor de neus weg te kapen. Die tekortkoming maakt een dialoog aangaande dit onderwerp nagenoeg onmogelijk. Misschien zouden we het beter kunnen begrijpen als men in staat zou zijn om voor te kunnen rekenen welke toegevoegde waarde dit initiatief voor Boxtel zou moeten hebben. Overgebleven argumenten als duurzaamheid en kennis vergaren klinken als zwak excuus achteraf. SPIN zal als belangenvertegenwoordiger van de lokale industrie een dergelijk onrecht aan de kaak blijven stellen en een gemeentebestuur zou zich meer moeten richten op de uitvoering van de verkiezingsprogramma’s en uitwerking van een visie met betrokken partijen. Dat zal de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid versterken met als gevolg wel serieus te worden genomen door gesprekspartners.
In Boxtel ondernemen is mooi, maar het blijft wel een uitdaging.

Patrick van Loosbroek – voorzitter SPIN Boxtel